Fotoboek

• Album sinterklaas op school 2017 • Album Schoolreisje 2017 • Album groep 4 aan het werk • Album Groep 5 muziekinstrumenten • Album koningspelen 21 april 2017

Twitter

MR

  Algemeen emailadres MR: mr@olvrouwebentelo.nl

Elke school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben om de medezeggenschap van ouders en personeel binnen de school te regelen. De MR werkt volgens een officieel reglement dat is opgesteld in samenwerking met de vereniging van schoolbesturen en landelijke ouderorganisaties.

De MR bestaat uit zes leden, verdeeld in een oudergeleding en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit drie personen. Intern kunnen de taken worden verdeeld.

De MR bestaat voor dit schooljaar uit:

Oudergeleding:                   mevr. D. Hummelink                           tel: 851509

                                               dhr. R. Hartgerink (voorzitter)          tel: 851893

                                               mevr. I. Nijland                                    tel: 292828

 

Personeelsgeleding:            mevr. T. Goselink (secretaris)

                                               mevr. F. Lammertink

                                               mevr. J. Pol                                          tel: 292492 (school)


Twee leden van de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR, van Stichting KOMT. Deze GMR behartigt de bovenschoolse belangen van alle bij de stichting aangesloten scholen. Namens Onze Lieve Vrouweschool heeft Francis Lammertink zitting in de GMR. De afvaardiging namens de ouders wisselt. Dhr. Hartgerink en mevr. Hummelink wisselen elkaar af. Zowel de MR als de GMR vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. Als er gegronde redenen zijn kan de voorzitter een extra vergadering bijeenroepen.